<% dim como como = request.querystring("como") if como = "" then como = Session("como") if como = "" then como = "blanco" Session("como") = como if como = "blanco" then textoPulsado="#660033" else textoPulsado="#bfb69a" end if SET Obj_Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Obj_Conn.ConnectionString = dsn_ruta Obj_Conn.Open SET Obj_RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %> Ruta del Vino de Rioja Alavesa
 
Inicio English | Euskera | <%=day(now)%> de <%SELECT CASE MONTH(now) CASE 1 response.write("Enero") CASE 2 response.write("Febrero") CASE 3 response.write("Marzo") CASE 4 response.write("Abril") CASE 5 response.write("Mayo") CASE 6 response.write("Junio") CASE 7 response.write("Julio") CASE 8 response.write("Agosto") CASE 9 response.write("Septiembre") CASE 10 response.write("Octubre") CASE 11 response.write("Noviembre") CASE 12 response.write("Diciembre") END SELECT%> de <%=year(now)%>   
<% if como = "blanco" then %> <% else %> <% end if %> <% if como = "tinto" then %> <% else %> <% end if %> <% if como = "crianza" then %> <% else %> <% end if %>
Buscador Próximamente Próximamente Ver como blancoVer como tintoVer como crianza

Ver el dossier de prensa

 Agenda
<% Obj_RS.Open "SELECT * FROM agenda " & _ "ORDER BY fecha_inicio DESC", Obj_Conn, 3, 3 if Obj_RS.eof then %>
No hay actividades disponibles actualmente.
<% end if while not Obj_RS.eof %>
<%=Obj_RS("titulo_cas")%> <%=Obj_RS("fecha_mostrar_cas")%>
<%=Replace(Obj_RS("resumen_cas"), VbCrLf,"
")%>

" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image26','','../../images/img_<%=como%>/bt_ver_mas_ov.gif',1)">
<% Obj_RS.MoveNExt wend %>

 

 
Copyright 2005. Ruta del Vino de Rioja Alavesa   
<% Obj_Conn.Close SET Obj_Rs = Nothing SET Obj_Conn = Nothing %>